Sarah Farid | Sara Ehab| Nourhan Ashraf | Rola Nazmi

5.jpg

Advertisements

SUBMISSION 3 (16.5.17)

Panel 1 SARAH SARA ROLA NOURPanel 2 SARAH SARA ROLA NOURPanel 3 SARAH SARA ROLA NOUR

Advertisements

PINUP 4 (9/5/17)

INDIVIDUAL SARAH FARIDPanel Sara Ehabpinup panel NOURRola

Advertisements

SUBMISSION 2 (26.4.17)

Analysis 1 SARA SARAH ROLA NOURMaster plan SARA SARAH ROLA NOURStrategy SARA SARAH ROLA NOURAnalysis two SARA SARAH ROLA NOUR

Advertisements

PINUP 3_STRATEGY (20/4/17)

PIN UP 3 SARAH SARA ROLA NOUR

Advertisements

Pinup 2_Strategy (14/3/17)

1.ANALYSIS ARC DE TRIO- GROUP 4 SARA SARAH ROLA NOUR2. ANALYSIS SEA- GROUP 4 SARA SARAH ROLA NOUR3.GLORIES DIAGRAMS-GROUP 4 SARA SARAH ROLA NOUR4.LARGE SCALE- GROUP 4 SARA SARAH ROLA NOUR

Advertisements